Algemene Voorwaarden

 1. Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld voor ANM Company bvba, Creuselaan 20, 9880 Aalter, ondernemingsnummer BE0474.287.636, hierna Liked of Liked.be
 2. Behoudens andere schriftelijke voorwaarden gelden de hiernavolgende voorwaarden op al onze offertes, met ons gesloten overeenkomsten en facturen. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om deze prijzen op een evenredige wijze aan te passen.
 3. In geval van annulatie van een werkopdracht is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de totale werkopdracht.
 4. De leverings-en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Liked niet. Vertraging in de levering en/of uitvoering van de werkopdracht geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 5. De vrijwaringsplicht van Liked m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 6. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, op rekening van de klant.
 7. Wanneer Liked, ten gevolge van overmacht, buitengewone omstandigheden, staking, lock-out, etc. niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behoudt Liked zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist door de klant/opdrachtgever.
 8. Liked behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant/opdrachtgever.
 9. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 10. Alle facturen zijn contant, en zonder korting, betaalbaar door middel van overschrijving of contant te Aalter, tenzij anders werd bedongen.
 11. Voor bepaalde opdrachten dienen er voorschotten te worden betaald
 12. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest gelijk aan 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding, wegens wanbetaling, ten belope van 10% verschuldigd zijn. In deze vergoeding zijn eventuele innings- en gerechtskosten niet inbegrepen.
 13. Zolang de bestelde goederen niet volledig werden betaald, blijven ze volledig eigendom van Liked. De levering van diensten, goederen en toelating tot het gebruik van teksten, logo’s en grafische elementen worden geschorst tot na de volledige betaling.
 14. De toepassing van de reglementering betreffende BTW zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de klanten onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Elke nieuwe taxatie is steeds ten laste van de klant/opdrachtgever.
 15. Naderhand aanpassen van factuurgegevens is nooit een geldige reden om de oorspronkelijke vervaldatum te verplaatsen. Het aanpassen van deze gegevens heeft een forfaitaire, administratieve kost van € 35 (excl. geldende BTW tarief) en wordt afzonderlijk aan de klant/opdrachtgever gefactureerd.
 16. De klant/opdrachtgever dient er steeds op toe te zien dat de goede naam en faam van Liked behouden blijft.
 17. Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Gent, waar de hoofdzetel van de maatschappij gevestigd is. Alleen het Belgische recht is van toepassing.